Logo: Opleidingsschool FC-NHL
MBO

Opleidingsschool FC-NHL

Wat typeert jullie samenwerking?

De nauwe samenwerking tussen het Friesland College en de lerarenopleiding van NHL Stenden is een van de krachtige aspecten van de opleidingsschool. Een voorbeeld is de inzet van een collega van het Friesland College op de lerarenopleiding, waar hij de afstudeerrichting beroepsgericht mbo mee heeft ontwikkeld. Nog een voorbeeld is van een andere collega die lessen geeft aan de studenten van de lerarenopleiding.

We zijn altijd op zoek naar waar we de olievlek van het samenwerken en de opleidingsschool kunnen laten uitbreiden. Bij de lerarenopleiding is er meer bewustzijn van het mbo en herinneren collega’s elkaar er vaak aan: ‘vergeet het mbo niet, er is meer dan vo’. Een eenvoudig voorbeeld is dat niet alleen gesproken wordt over lessen, maar over onderwijsactiviteiten. Zo sluiten we ook aan bij de wereld van het mbo. Een ander aspect is de beroepsgerichte insteek van de opleidingsschool.

Waar zijn jullie trots op?

Op de stadia die de opleidingsschool heeft doorgemaakt en op waar wij nu samen staan. We zijn begonnen in 2001. De eerste jaren stonden dan ook in het teken van de start van de samenwerking. Daarna heeft een fase van verbreding plaatsgevonden. Vooral het aantal betrokkenen binnen het Friesland College en bij de lerarenopleiding vergrootte aanzienlijk en daarmee ook het draagvlak voor de opleidingsschool. Wat daarna volgde was een fase van uitbreiding, verbreding en intensivering. Zo werd de onderzoekswerkplaats uitgebreid en werkten er in de kopopleiding van de lerarenopleiding ook docenten van Friesland College. In het najaar van 2015 werd de opleidingsschool gevisiteerd en opnieuw geaccrediteerd. Inmiddels voelt de opleidingsschool als vanzelfsprekend. Het aantal studenten is flink toegenomen.

Natuurlijk werken we samen met andere opleidingsscholen in de regio. Zo hebben we voor eerstejaars studenten van de lerarenopleiding een ‘carrousel van leren’ ontwikkeld: in een gezamenlijk proces maken de studenten kennis met het hele tweedegraads werkveld, dus vmbo, onderbouw havo/vwo en mbo in één jaar. Studenten worden daar heel enthousiast van!

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

In de opleidingsschool werken we veel samen. Beschikbaarheid van NHL-docenten is soms een probleem; docenten hebben een volle agenda. Daar werken we aan. Een ander aandachtspunt is het inductiebeleid dat we nog verder willen uitwerken en implementeren. Betrokkenheid van de lerarenopleiding is daarbij gewenst, maar soms moeilijk haalbaar.

Daarnaast zijn we bezig om opleiden enerzijds en professionaliseren over de hele breedte nog sterker te verbinden.

Wat is jullie ambitie voor de toekomst?

In de Opleidingsschool FC-NHL leiden wij docenten op die hun praktijkervaring voortdurend verbinden aan leren, zodat zij professioneel wendbaar blijven in een veranderende wereld.

Daarmee krijgen intercollegiale consultatie en een onderzoekende houding nog sterker een rol en willen we dat iedere medewerker van de opleidingsschool werkt in de uitvoering, ontwikkeling en in beleid. De student ervaart het Friesland College en NHL Stenden als twee verbonden werelden en ligt de focus op de lerende mbo-student. De docenten in opleiding kunnen de wendbaarheid en het leren van de mbo-student als toekomstige beroepsbeoefenaar centraal stellen.

Contactgegevens
Julianalaan 97
8931AH Leeuwarden
Website
Contactpersoon
Margriet van der Werff | Lysbeth Brattinga