Privacystatement & cookies

Privacystatement

Op verwerking van persoonsgegevens door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren is het privacystatement van de VO-raad van toepassing. De PO-Raad en MBO Raad onderschrijven dit privacystatement.

1. Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de VO-raad.

De VO-raad hecht waarde aan de vertrouwelijkheid van uw gegevens en gaat zorgvuldig om met de verwerking van deze persoonsgegevens. Daarnaast neemt De VO-raad passende maatregelen om uw gegevens te beschermen en beveiligen.

De VO-raad verwerkt uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden, zoals het sturen van reclame of het doen van aanbiedingen door derden.

De VO-raad bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor De VO-raad deze verzamelt of verwerkt.

De VO-raad neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacy wetgeving in acht. Eventuele vragen, klachten of suggesties kunt u sturen naar helpdesk@VO-raad.nl.

2. Hoe verzamelt de VO-raad persoonsgegevens?

De VO-raad verzamelt persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslag van uw toestemming (die u ook mag intrekken), het uitvoeren van een overeenkomst die u met de VO-raad aangaat, of het gerechtvaardigd belang dat de VO-raad heeft als sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs om namens de werkgevers in het voortgezet onderwijs cao-onderhandelingen te voeren en om te werken aan de verbetering van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs.

De VO-raad verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren:

Direct van de betrokken persoon zelf
Bijvoorbeeld als u zich abonneert op een nieuwsbrief, een app downloadt, zich opgeeft voor het bijwonen van een bijeenkomst of een training. Of als u een e-mail stuurt of op andere wijze in contact treedt met de VO-raad. Of als u zelf informatie plaatst op onze websites en/of social media kanalen.

Als gevolg van het gebruik van of deelname aan dienstverlening
Bijvoorbeeld wanneer u een nieuwsbrief leest, onze websites bezoekt, een bijeenkomst bijwoont, of één van onze instrumenten gebruikt, kan de VO-raad informatie over dat gebruik vastleggen. Voor bijeenkomsten geldt bijvoorbeeld dat de VO-raad foto’s kan maken ten behoeve van de verslaglegging of verslaggeving van de bijeenkomst. Voor online diensten geldt dat De VO-raad uw interacties registreert.

Cookies
De VO-raad maakt op zijn websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze worden gebruikt om de prestaties van de website te volgen en ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt voor de gebruiker. Ook kunnen deze cookies bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van de gebruiker onthouden. Bij het eerste bezoek aan onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over deze cookies.

Je kunt cookies accepteren of blokkeren. Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat je de website niet meer volledig kunt gebruiken. De verzamelde gegevens houden we in eigen beheer. In algemene zin is het zo dat websites bezoekers toestemming moeten vragen voor het plaatsen van cookies. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden. Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. In deze categorie vallen onze analytische cookies. Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Voor functionele cookies is geen toestemming vereist.

De volgende cookies worden opgeslagen:

NaamFunctieVervalt
_gidWordt gebruikt door Google Analytics om paginabezoeken te tellen en op te slaan.1 dag
_gaWordt gebruikt door Google Analytics om paginabezoeken te tellen en op te slaan.1 jaar
_gat_UA-* Wordt door Google Analytics gebruikt om aantallen bezoekers te monitoren. 1 minuut

 * cijfercode

3. Hoe gebruiken wij deze informatie?

De VO-raad verwerkt en verzamelt persoonsgegevens met het doel om;

  • u adequaat te kunnen toelaten tot de dienstverlening van de VO-raad die u zelf heeft aangevraagd;
  • u te informeren over verdere dienstverlening van de VO-raad, indien dit van toepassing is
  • inzicht te krijgen in het gebruik van de dienstverlening en deze dienstverlening te optimaliseren en eventueel te personaliseren;
  • de relatie tussen u en de VO-raad te beheren, waaronder het correct verwerken van wijzigingen in uw persoonsgegevens;
  • marktonderzoek en gebruikersanalyses uit te voeren;
  • Berekeningen te maken in het kader van de onderhandelingen over de CAO.
4. Met wie delen wij deze informatie?

Met leveranciers van De VO-raad
De VO-raad kan informatie over gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie wij gebruik maken  om de dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld externe trainers of sprekers, verwerkers van aanmeldingen voor evenementen, een mailingbedrijf of een (markt)onderzoeksbureau). Als dat het geval is dan sluiten wij schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die namens de VO-raad persoonsgegevens verwerken. Hierin worden passende verplichtingen vastgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

Met partners van De VO-raad
In sommige gevallen is het wenselijk om persoonsinformatie te delen met derden die deze informatie zelfstandig gebruiken. Wanneer dat het geval is zullen wij u expliciet om toestemming vragen voor het doorleveren van uw gegevens.

Met de autoriteiten
In uitzonderlijke gevallen kan de VO-raad gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als de VO-raad daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

5. De rechten van gebruikers ten aanzien van hun informatie

U heeft in lijn met de AVG WBP – voor zover redelijkerwijs mogelijk – het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw eigen persoonsgegevens. Indien u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres ledenadministratie@VO-raad.nl.

6. Beveiliging van informatie

De VO-raad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretariaat via helpdesk@VO-raad.nl.

7. Aanpassingen van het privacy statement

Het kan zijn dat de VO-raad in de toekomst besluit tot aanpassing van dit privacy statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal de VO-raad u hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacy statement. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring regelmatig te checken. De meest actuele en toepasselijke versie van het privacy statement kan altijd op de website van de VO-raad geraadpleegd worden.