Logo: Partnerschap Academische Opleidingsschool Twente West
PO

Partnerschap Academische Opleidingsschool Twente West

Let op: per 1 augustus 2023 fuseert dit partnerschap met Opleidingsschool FC-NHL. Kijk vooral ook op de profielpagina van dat partnerschap. In het kader van de ontwikkelingsgerichte peer review zullen wij gezamenlijk optrekken.
Wat typeert jullie samenwerking?

Saxion lerarenopleiding Enschede werkt sinds 2001 samen met het werkveld aan gedeelde opleidingsverantwoordelijkheid. In de periode tot nu is deze samenwerking uitgegroeid tot een regio brede afstemming over de inrichting van het curriculum. De succesvolle ervaringen en opbrengsten hebben geleid tot een geleidelijke uitbreiding van het aantal betrokken scholen.

Door toedoen van herinrichting en fusie zijn de Twentse partnerschappen in een nieuwe samenstelling verder gegaan en kent het primair onderwijs in Twente nu twee partnerschappen te weten OidS Twente Oost en OidS Twente West, samen bestaande uit zeventien schoolbesturen. Gezamenlijk bieden deze twee partnerschappen met bijna 100 scholen inmiddels opleidingsplaatsen aan ruim 500 studenten. Het gaat om studenten uit alle fasen van de opleiding.

De gezamenlijke opleidingsverantwoordelijkheid heeft vorm gekregen vanuit het motto: ‘Iedereen leert’. Bij de ontwikkeling van de Academische Opleidingsschool is dit motto doorvertaald naar ‘Iedereen onderzoekt’ . Binnen de partnerschappen zijn vier besturen met tien scholen betrokken bij het opleiden als Academische Opleidingsschool (AOS).

Vanuit de historie vindt nauwe samenwerking plaats tussen de twee partnerschappen. Op operationeel niveau werken uit beide partnerschappen zowel schoolopleiders als instituutsopleiders samen aan professionele ontwikkeling gericht op het opleiden van de student en het actualiseren van de theoriepraktijkkoppeling in het curriculum. Eveneens partnerschap-overstijgend ontmoeten directies van opleidingsscholen elkaar twee keer per jaar om op tactisch niveau af te stemmen wat de opbrengsten zijn van de gedeelde opleidingsverantwoordelijkheid en wat dit betekent voor het personeelsbeleid op schoolniveau. Besturen stellen op strategisch niveau met elkaar en met de opleiding vier keer per jaar vast wat gewenste ontwikkelingen zijn waar het gaat om het opleiden van hun toekomstig personeel. Dit heeft recent geresulteerd in het vormen van Kennisnetwerk Twente, een professionaliseringsplatform van en voor (aspirant) leraren, lerarenopleiders en onderzoekers. De webmaster van dit platform is Anneloes Muller.

 

Waar zijn jullie trots op?

De opleidingsschool waarborgt dat studenten de gelegenheid hebben de verbinding tussen theorie en praktijk te leggen. Opleiders treffen elkaar vijf keer per jaar op de zg. opleidersdagen om met en van elkaar te leren, het curriculum te verkennen en verbeteren en begeleidingsafspraken te maken.

Een duo van school-en instituutsopleider is verantwoordelijk voor het leren van een groep studenten in de beroepspraktijk. De peergroep, een groep van tussen de 8 tot 15 studenten, ontmoet elkaar in zg. ontwerpateliers georganiseerd door de schoolopleider om met elkaar te leren in de specifieke context van betreffende school of scholengroep. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de beroepsproducten die gemaakt zijn door leraren en lerarenopleiders binnen Kennisnetwerk Twente en die bijdrage een de koppeling tussen theorie en specifieke keuzes gemaakt door en school of voor en leerjaar.

Deze producten worden ontworpen in PLG’s van leraren en lerarenopleiders op basis van vastgestelde thema’s voortkomende uit de onderwijsagenda’s van de diverse partners.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Het Kennisnetwerk, voortkomend uit Opleiden in de School maar waarvan de opleidingsschool inmiddels onderdeel is, richt zich op regiobrede kenniscirculatie. Een breed netwerk van onderwijsinstelling neemt verantwoordelijkheid voor professionele ontwikkeling van leraren en opleiders. Onlangs zijn ook drie Stichtingen voor Speciaal Basisonderwijs en Speciaal onderwijs aangesloten bij het partnerschap en het netwerk. Hierdoor wordt het mogelijk gezamenlijk te komen tot regiobrede verbetering van de aansluiting tussen het initiële pabo-programma en verdergaande professionalisering. De opbrengsten van het netwerk worden zowel in het curriculum als in de huisacademies van diverse partners ingezet of worden gebruikt bij de begeleiding en professionalisering van starters in de organisatie.

Het netwerk richt zich op de volle breedte van het beroep. Ook hebben het ROC van Twente en het mobiliteitscentrum van Onderwijsbureau Twente hebben zich aangesloten, waardoor ook de opleiding van onderwijsassistenten participeert en starters uit een invalpool betrokken kunnen worden bij de leergroepen. Daarnaast heeft zich een groep van beleidsmedewerkers uit de omliggende gemeenten gevormd met de bedoeling een verkenning te maken over de mogelijkheden die samenwerking biedt op actuele thema’s.

De ontwikkeling van dit netwerk heeft op dit moment onze volle aandacht, waarbij we van meet af aan samenwerking zoeken en vinden met het lectoraat Rich Media & Teacher Learning van dr. Ellen van den Berg. Dit om het fundament stevig te onderbouwen en argumenten voor onze keuzes te toetsen.

Contactgegevens
Sluiskade Zuidzijde 187
Almelo
Contactpersoon
Edmee Suasso de Lima de Prado en Hester Langkamp
Programmaleider
Edmée Suasso 06 29 113 997, Hester Langkamp 06 51 370 563