PO
Aspirant

Opleidingsschool Openbaar Primair Onderwijs Fryslân

Wat typeert jullie samenwerking?

Wij opereren vanuit de Friese regio. Zowel grotere (stads)scholen als kleine (krimp)scholen maken deel uit van onze Opleidingsschool. Omgaan met verschillen ervaren wij als leren. We wensen samen kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs te bieden, ondanks de beperkingen die we door krimp ervaren in delen de regio. Vanuit dit ontwikkelingsgerichte perspectief sluiten de uitgangspunten van ‘Opleiden in school’ daar goed bij aan:

 • Competentiegericht opleiden en begeleiden;
 • Kennisontwikkeling verbinden aan schoolontwikkeling (onderzoekend leren);
 • Professionalisering; vormgeven aan integraal personeelsbeleid, waaronder loopbaanbeleid;
 • (Als neveneffect) een verantwoorde werving en selectie

Het gaat dus zowel om het samen leren van (aanstaande) leerkrachten op de werkplek met speciale aandacht voor de opleiding tot leerkracht als om totale schoolontwikkeling. Het is onze overtuiging dat ieder kind een leerkracht verdient die door zijn eigenheid het beste in hem of haar naar boven haalt. Wij leiden studenten op tot die innovatieve, creatieve, ondernemende, betrokken en veelzijdige leerkracht waar het werkveld om staat te springen. Daarmee luidt onze visie op leren:

 • Leren vindt plaats door zelfsturing (creëren van eigenaarschap);
 • Leren doe je samen en vindt tegelijkertijd plaats middels een eigen individueel proces en is ontwikkelingsgericht. In dit kader delen we kennis en kunde.
Waar zijn jullie trots op?

Wij geloven in leren van elkaar. Lerarenopleiders leren vanuit het werkveld, studenten krijgen een rijke leeromgeving aangeboden en leerkrachten blijven zich als professionals ontwikkelen.

 • De lerarenopleider krijgt inspiratie en een beter beeld hoe het curriculum van de opleiding optimaal kan aansluiten bij het leren op de werkplek. Opleiders in de school werken als bruggenbouwers tussen theorie en praktijk. Mentoren hebben zicht op de structuur van de pabo en de ontwikkelingsfasen van de te begeleiden studenten en inzicht in de beoordelingslijn van de pabo;
 • Mentoren geven feedback op verschillende niveaus (taak, proces en zelfregulatie);
 • Mentoren leren van en aan elkaar met betrekking tot feedbackvaardigheden aan de hand van video-analyses;
 • Mentoren leren van en aan elkaar door intervisie;
 • Mentoren stellen zich leerbaar op t.o.v. elkaar en OidS / instituutsopleider;
 • Studenten leren samenwerken op de werkplek: samen lessen voorbereiden, uitvoeren, evalueren, praktijkonderzoek doen;
 • Video-opnames maken en feedback geven op persoonlijke leerdoelen medestudent;
Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

OIDS beoogt een professioneel, kwalitatief hoogstaand, ambitieus en inspirerend karakter te hebben waarbinnen onderstaande doelstellingen vorm krijgen:

 • Komen tot verdere professionalisering van de medewerkers (van zowel de lerarenopleiding als de scholen), teams, scholen en de stichting als geheel;
 • Oriëntatie op onderzoek doen en het ontwikkelen van een onderzoekende houding van lerarenopleider- opleiders in de school – studenten – mentoren/ leerkrachten;
 • Leren en ontwikkelen een zichtbare plek geven waardoor de OIDS een belangrijke “aanjaagfunctie” vervult bij het realiseren van de innovatie binnen de scholen.

Gewenste ontwikkelingen en vervolgstappen vanaf schooljaar ’18-‘19:

 • Concentratie en afstemming van mensen en middelen: werken vanuit één kernschool met een aantal netwerkscholen.
 • Verdergaande professionalisering van mentoren in het competentiegericht begeleiden en het vergroten van eigenaarschap: samen begeleiden-samen opleiden-samen onderzoeken. Creëren van een rijke leeromgeving voor studenten.
 • Oriëntatie op kennisdeling en uitwisseling en professionalisering op bestuursniveau; samen nieuwe kennis construeren: onderzoeken-ontwerpen.
Contactgegevens
Rengerslaan 10
8917 DD Leeuwarden
Website
Contactpersoon
Jolanda Verhoef
Projectleider