Logo: (Academische) Opleidingsschool Rotterdam (OSR)
VO

(Academische) Opleidingsschool Rotterdam (OSR)

Wat typeert jullie samenwerking?

De belangrijkste uitgangspunten voor de intensieve samenwerking tussen de drie deelnemende besturen voor VO en de drie lerarenopleidingen zijn:
– gelijkwaardigheid van de partners in samen opleiden;
– commitment bij alle partners om de ambities en doelen van de OSR te realiseren;
– leren van en met elkaar binnen een professionele leergemeenschap en op basis van een transparant kwaliteitszorgsysteem, dat uitgaat van de criteria van het toetsingskader van de NVAO en de Standards for Professional Development Schools van het Maryland model (Maryland State Department of Education);
– dichtbij de kracht van de partners, dat wil zeggen dat zij intensief samenwerken, maar zelf verantwoordelijk blijven voor hun deel in de opleidingsschool.

Ten aanzien van de inhoud kenmerkt de OSR zich door:
– diversiteit, wat betreft de contexten waarin studenten opgeleid worden;
– breedte: de OSR richt zich op de volle breedte van de hbo- en wo-lerarenopleidingen in alle in de Regeling Opleidingsscholen voorkomende studieroutes;
– verbinding van opleiden, onderzoek en schoolontwikkeling: de OSR is een academische opleidingsschool waar door het uitvoeren van toegepast praktijkonderzoek binnen een infrastructuur van ‘onderzoeks- en innovatieteams’ onderzoekvaardigheden van studenten en leraren versterkt worden.

Waar zijn jullie trots op?

In december 2015 is de OSR beoordeeld door Hobéon in het kader van de aanvraag van voortzetting van de erkenning en daaraan verbonden financiering gedurende een nieuwe accreditatietermijn van de betrokken lerarenopleidingen. De auditoren zijn in hun rapportage zeer positief over de slagkracht en de sturingskracht van de Stuurgroep waarin de centrale directies zitting hebben. Zij stellen vast dat de samenwerkingspartners goed op elkaar aangesloten zijn en er een ‘een mooie pendel te zien is tussen Stuurgroep, de onderliggende coördinatiegroep van schoolopleiders en de begeleiders op de werkvloer’. In haar oordeel geeft Hobéon aan dat de OSR ook heeft voldaan aan de vereisten die gesteld worden aan een opleidingsschool met een academische kop. Zij stelt vast dat ‘op de drie scholen met academische kop een mooie praktijk van onderzoek doen door docenten (bestaat), waar studenten en, vrij bijzonder vakcoaches, bij aan kunnen sluiten’.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Momenteel (voorjaar 2016) worden binnen de Stuurgroep plannen ontwikkeld hoe de activiteiten van de academische kop vanaf het komende schooljaar gecontinueerd kunnen worden, nu de huidige financiering per december 2016 ophoudt te bestaan. Andere actuele thema’s zijn de harmonisatie van het curriculum van de diverse opleidingsroutes hbo-bachelor en de toetreding van nieuwe scholen tot de OSR. Ook de afspraken in de begeleiding van de diverse opleidingsvarianten worden nog eens kritisch onder de loep genomen en geactualiseerd.

Contactgegevens
Bentincklaan 280
3039 KK Rotterdam
Website
Contactpersoon
Mirna van der Hoeven
Programmamanager opleiden

Kennisbank

Praktijkvoorbeelden & interviews
31 mei 2017

In deze bundel vind je negentien goede praktijkvoorbeelden van samen opleiden. Opleidingsscholen kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het samen opleiden.