VO

Meta-evaluatie | Opleidingsscholen VO 2015

Nederland telt negen tweedegraads lerarenopleidingen. In het najaar van 2015 visiteerden auditpanels in totaal tien opleidingsscholen. In de rapportages hebben de auditpanels positieve zaken en sterke kanten van het samen opleiden tot uitdrukking gebracht. Daarnaast hebben de panels voor elke opleidingsschool een aantal aanbevelingen geformuleerd. In onderstaand artikel lichten wij aan aantal van deze bevindingen en aanbevelingen nader toe.

Lerende leraar

Het partnerschap Samen Opleiden heeft een gezamenlijk en gedragen beeld van het beroep van leraar en heeft dat vertaald in een visie op het leren en opleiden van leraren. Deze visie heeft betrekking op de wijze waarop de leraar een bijdrage kan leveren aan het leren van leerlingen en aan het functioneren van de school. Op basis van het beroepsbeeld zijn toetsbare doelstellingen uitgewerkt voor het opleiden van aankomende leraren, en voor de verdere ontwikkeling van de leraar als professional gedurende de loopbaan.

Bekijk thema