MBO
PO
VO

Artikel | Antwoorden op vragen rondom privacy bij stages van studenten van (universitaire) pabo’s/lerarenopleidingen

Bij stages van studenten van (universitaire) pabo’s/lerarenopleidingen en mbo-instellingen worden persoonsgegevens van studenten uitgewisseld en geregistreerd. Studenten krijgen toegang tot persoonsgegevens van leerlingen, er worden mogelijk beeld- en geluidsopnamen gemaakt en studenten krijgen op hun stagescholen te maken met regels rondom het gebruik van sociale media. Dit alles vraagt om goede afspraken tussen de opleidingsinstituten, stagescholen en studenten.

In de Q&A vindt u een overzicht van wat er in het kader van privacy rond stages geregeld moet worden. In het advies vindt u specifieke informatie over het maken van video opnames in de klas.

Lerende leraar

Het partnerschap Samen Opleiden heeft een gezamenlijk en gedragen beeld van het beroep van leraar en heeft dat vertaald in een visie op het leren en opleiden van leraren. Deze visie heeft betrekking op de wijze waarop de leraar een bijdrage kan leveren aan het leren van leerlingen en aan het functioneren van de school. Op basis van het beroepsbeeld zijn toetsbare doelstellingen uitgewerkt voor het opleiden van aankomende leraren, en voor de verdere ontwikkeling van de leraar als professional gedurende de loopbaan.

Bekijk thema