MBO
PO
VO

Terugblik | Kennisdelingssessie Zij-instroom en Samen Opleiden

Het thema zij-instroom is erg actueel. Het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs hebben onderzoek laten doen naar de huidige staat van de zij-instroom. Tijdens deze bijeenkomst van 16 december jl. werden de deelnemers meegenomen in de uitkomsten en aanbevelingen vanuit deze onderzoeken. Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de aanbevelingen uit deze onderzoeken. Deze pagina bevat interessant materiaal over de kennisdelingssessie Zij-instroom en Samen Opleiden.

Zij-instroom in het po, vo en mbo | Regioplan/ECBO

Begin 2021 hebben Regioplan en ECBO (Onderdeel van CINOP) in opdracht van het ministerie van OCW een kwalitatief evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de verschillende zijinstroom routes in het lerarenberoep. De nadruk lag op het traject Zij-instroom in het Beroep (ZiB) waarvoor een speciale subsidieregeling beschikbaar is. Daarnaast is ook gesproken over andere trajecten, zoals verkorte en flexibele deeltijdopleidingen. Het onderzoek bestond uit deskresearch en gesprekken over zijinstroom met ruim 120 mensen. Uit de gesprekken hebben we vanuit verschillende perspectieven (o.a. zij-instromers, schoolbesturen en lerarenopleidingen) een beeld gekregen van motieven, ervaringen, ontwikkelingen en van dingen die goed lopen en die beter kunnen. In de presentatie gaan Naomi Waijers, onderwijskundig adviseur CINOP en Bjørn Dekker, senior onderzoeker Regioplan, eerst kort in op de cijfermatige ontwikkeling van zij-instroom in de drie onderwijssectoren en vervolgen met de belangrijkste bevindingen voor het vo en het mbo.

Zij-instroom in het beroep als leraar in het PO | Inspectie van het Onderwijs

Het basisonderwijs verwelkomt jaarlijks honderden nieuwe leraren die eerst een ander beroep hadden via het zogeheten zij-instroomtraject. Het is belangrijk dat de zij-instromers de overstap soepel en met succes kunnen maken. De Inspectie van het Onderwijs heeft daarom onderzocht hoe dat zij-instroomtraject verloopt. In het onderzoek ‘Zij-instroom in het beroep van leraar in het primair onderwijs’ heeft de Inspectie van het Onderwijs gekeken naar de kwaliteit van het geschiktheidsonderzoek, de scholing en begeleiding, het bekwaamheidsonderzoek, het getuigschrift en de opvattingen van betrokkenen over het zij-instroomtraject in zijn geheel. Tijdens deze presentatie vertelt Annelies Bon, projectleider thema-onderzoek Zij-instroom in het Beroep in het po, Inspectie van het Onderwijs, over de uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek.

Powerpointpresentaties rondetafelgesprekken

 

Gerelateerde berichten