MBO
PO
VO

Nieuw | Werkomgeving inclusieve cultuur opleidingen

Voor het bevorderen van diversiteit in opleidingen

De werkomgeving inclusieve cultuur ondersteunt opleidingen om systematisch te werken aan een cultuur waarin diversiteit wordt nagestreefd en iedere student en iedere docent zich gewaardeerd voelt om wie hij/zij is. Deze werkomgeving is mogelijk gemaakt door de Alliantie ‘Divers voor de klas’ om opleidingen te ondersteunen bij het verbeteren van de cultuur gericht op diversiteit en inclusie.

Naar Werkomgeving inclusieve cultuur

Net zoals de sectorraden is het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een groot voorstander van diversiteit binnen lerarenteams. Niet alleen op basis van geslacht, maar ook qua culturele achtergrond, etniciteit, opleidingsroutes of een eventuele arbeidsbeperking. Door verschillende rolmodellen ontstaat er een afspiegeling van de samenleving in de schoolteams. Leraren met verschillende achtergronden brengen andere ervaringen, inzichten en talenten met zich mee. Diversiteit binnen schoolteams begint met een inclusieve cultuur op de opleidingen!

Concreet aan de slag met de werkomgeving

Met tips uit de tool kunnen opleidingen voortdurend hun kwaliteit verbeteren en werken aan een inclusieve cultuur. De werkomgeving bevat drie dimensies: 1) Inclusief klimaat 2) Diversiteit wat betreft geslacht en 3) Diversiteit wat betreft culturele achtergrond. Iedere dimensie bevat een scan waarmee de beginsituatie en de doelen zijn vast te stellen. Vervolgens krijgt de deelnemer acties aangereikt die helpen om aan de slag te gaan, en een werkplan maakt om de acties uit te voeren. De werkomgeving is ontwikkeld voor pabo’s, maar is ook heel bruikbaar voor andere (leraren)opleidingen die willen werken aan een inclusieve cultuur.

Alliantie ‘Divers voor de Klas’

De PO-Raad, Meestert! en het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO) hebben zich verenigd in de Alliantie ‘Divers voor de Klas’. Gert-Jan Veerman, lector Samen Divers, Christelijke Hogeschool Ede en Anje Ros, lector Goed leraarschap, goed leiderschap, Fontys Hogeschool Kind en Educatie hebben in opdracht van De Alliantie de werkomgeving ontwikkeld. De twee lectoren zijn nu bezig met de ontwikkeling van een werkomgeving inclusieve cultuur voor scholen.

Onderzoek naar succesfactoren voor meer mannen voor de klas

Rond de tweede dimensie is recent door ResearchNed in opdracht van OCW een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie naar belemmerende en bevorderende factoren voor meer mannen voor de klas. Dit is aangevuld met inzichten uit gesprekken met diverse experts en casestudies op drie verschillende pabo’s. In het rapport worden aanbevelingen gedaan die moeten bijdragen aan het vergroten van de instroom op de pabo, het behoud van studenten tijdens het volgen van de opleiding en het starten en werkzaam blijven in het basisonderwijs.

Meer info?

Webinar Diversiteit & Inclusie en Kansengelijkheid in het onderwijs

Als docent van ROC Nijmegen zet Nora Harrachi zich in voor diversiteit, inclusie en kansengelijkheid. In de strijd tegen kansenongelijkheid pleit zij ervoor om voorbij labels en vooroordelen te kijken. Tijdens De week van Samen Opleiden gaf Nora onderstaande webinar.


Gerelateerde berichten