MBO
PO
VO

Update | Pilots kwaliteitskader en peer review

In het voorjaar kondigden we aan: in 2020 en 2021 vinden pilots plaats om de werkwijze van de ontwikkelingsgerichte peer review verder uit te werken en input op te halen over gebruik van het kwaliteitskader in de praktijk. Met dank aan een flink aantal partnerschappen en experts zijn deze pilots inmiddels van start gegaan. In het eerste kwartaal van 2021 zijn de pilots afgerond en worden de opbrengsten gedeeld met alle partnerschappen. In dit bericht leest u wat de doelen zijn van deze pilots, welke partnerschappen betrokken zijn en wat u kunt verwachten aan opbrengsten.

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren heeft vier pilots geïnitieerd, te weten:

 1. een pilot gericht op het proces van de midterm review, als onderdeel van de kwaliteitscyclus van partnerschappen
 2. een pilot gericht op de ontwikkeling van een digitale database t.b.v. ondersteuning van selectie van partnerschappen voor het bezoekend panel en communicatie bij het proces van peer review
 3. een pilot gericht op de professionaliseringsaanpak van panelleden
 4. en de grootste pilot, gericht op het proces, de kwaliteit en opbrengsten van peer review, met drie focuspunten:
 • basiskwaliteit
 • kwaliteitsontwikkeling
 • inductie

Doel van de pilots is om bij partnerschappen en experts op te halen op welke wijze de procedure voor peer review verder uitgewerkt kan worden en welke verbetersuggesties of concretiseringen er zijn rond het kwaliteitskader en werkwijze peer review. Ook is doel van de pilots om te komen tot handreikingen voor het veld van partnerschappen om het kwaliteitskader en de peer review te implementeren.

Handreiking kwaliteitskader en peer review

Wat kunt u verwachten van de opbrengsten van de pilots? En wat heeft uw partnerschap eraan, in de route richting peer review zoals in de Regeling is vastgelegd?

Van alle vier de pilots worden bevindingen vastgelegd, door experts, deelnemende partnerschappen en Platform. De opgetekende bevindingen vormen de basis voor de handreiking die wordt opgeleverd n.a.v. de pilots. In de handreiking worden waar mogelijk ook voorbeelden van werkwijzen of aanpakken opgenomen. Op de site van het Platform wordt de handreiking geplaatst zodat ieder partnerschap hiervan gebruik kan maken bij uitvoering van peer review. In 2021 organiseert het Platform een aantal activiteiten waarmee de partnerschappen ondersteund worden bij het toewerken naar de peer review.

De pilots kunnen ook input opleveren voor eventuele bijstellingen van het kwaliteitskader en de werkwijze peer review. Eventuele aanpassingen en verdere uitwerkingen worden In samenspraak tussen het ontwikkelteam en de ambtelijke en bestuurlijke werkgroep Samen Opleiden vastgelegd. Het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en de werkwijze peer review worden voor augustus 2021 definitief vastgesteld.

Deelnemende partnerschappen

Voor deelname aan de verschillende pilots is een aantal partnerschappen geselecteerd, waarbij onder meer is gelet op spreiding onder sectoren, regio’s, deelnemende lerarenopleidingen, fase van ontwikkeling.

Pilot 1
Bij pilot 1 zijn drie partnerschappen betrokken, als ook een expert. Het gaat om:

 • Academische Opleidingsschool (AOS) West-Brabant | vo
 • Academische Opleidingsschool STAIJ Amsterdam | po
 • Opleidingsschool Friesland College-NHL | mbo

Pilot 2
Bij pilot 2 heeft een groep van vier partnerschappen meegedacht over een digitale database die het proces van selectie van en communicatie tussen partnerschappen t.b.v. de peer review moet gaan ondersteunen. Deze database moet passen bij de uitgangspunten rond eigenaarschap van de partnerschappen bij het proces van peer review en stimuleren van kwaliteitsontwikkeling van samen opleiden door het veld zelf. De partnerschappen die een bijdrage aan leveren aan deze pilot zijn:

 • Opleidingsschool Samen Opleiden (Leiden) | po
 • Academische Opleidingsschool Limburg | vo
 • Opleidingsschool Wellantcollege | vo
 • Opleidingsschool Deltion-Windesheim | mbo

Pilot 3
Pilot 3 is nog in voorbereidende fase. De professionaliseringsaanpak wordt ontwikkeld door experts die ook deel uitmaakten van de schrijfgroep van het kwaliteitskader en peer review. In januari en februari gaan zij een eerste try-out verzorgen van de ontwikkelde aanpak. Dit om de partnerschappen betrokken bij pilot 4 voor te bereiden op hun rol als bezoekend panel. Na deze try-out wordt de aanpak doorontwikkeld en definitief gemaakt. In 2021 biedt het Platform vervolgens scholingsmogelijkheden gericht op de competenties van peer-panelleden, met aandacht voor dialogische gespreksvoering en wat nodig is voor het voeren van ontwikkelingsgerichte peer reviewgesprekken.

Pilot 4
De meeste inzet wordt geleverd door partnerschappen die deelnemen aan pilot 4, aangezien zij het voor deze pilot het hele proces doorlopen van het maken van een kritische reflectie, organiseren van een peer reviewdag, en de verslaglegging n.a.v. de peer review. Dat gebeurt met ondersteuning van een expert en een medewerker van het Platform. Ook een aantal voorzitters van DUS i – die de voorzittersrol bij de ontwikkelingsgerichte peer review op zich gaan nemen – zijn betrokken bij deze pilot.

Pilot met focus op Betrokken partnerschappen
Basiskwaliteit Academische Opleidingsschool ROS Rijnland – vo Marnix Partnerschap in opleiding & ontwikkeling | po
Kwaliteitsontwikkeling Nieuwe Opleidingsschool Amsterdam (NOA) – vo Arnhem & Achterhoek | mbo
Inductie OidS Twente Oost & West – po ROC Midden Nederland | mbo

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. Heeft u vragen over deze pilots, het kwaliteitskader of de werkwijze van peer review? Neem gerust contact op met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren PO, VO en MBO  via platformsamenopleiden@vo-raad.nl.

Gerelateerde berichten