VO

24 september 2020 | Online themabijeenkomst ‘Partners in het begeleiden van startende leraren’

Het verbinden van samen opleiden en inductie is een veelgehoorde uitdaging onder partnerschappen Samen Opleiden vo. Maar hoe doe je dat en wat is het belang ervan? Hoe kan de bestaande infrastructuur van het Samen Opleiden ingezet worden voor het inrichten van de begeleiding van startende leraren op scholen? Wat zijn manieren waarop partnerschappen hun partnerscholen kunnen ondersteunen bij de begeleiding van startende leraren? Hoe zorg je ervoor dat scholen hun eigenheid hierin behouden? En wat is de rol van de lerarenopleidingen?  

Direct aanmelden

Michelle Helms-Lorenz, universitair hoofddocent van de lerarenopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen, verzorgt de inhoudelijke inleiding van de themabijeenkomst voor partnerschappen Samen Opleiden vo. Ze nodigt deelnemers van partnerschappen uit het voortgezet onderwijs uit om de uitdagingen omtrent de verbinding van samen opleiden en inductie scherp te stellen. Vervolgens delen Frank Crooijmans (regievoerder Samen Opleiden, Quadraam) en Femke Gerritsen (programmaleider Samen Opleiden, AOS-ON) hun kennis en ervaringen uit de praktijk rondom het vraagstuk van het verbinden van samen opleiden en inductie.

Voorbeelden uit de praktijk

Frank Crooijmans, regievoerder Samen Opleiden bij Quadraam
Sinds 2006 is Frank actief binnen Samen Opleiden als respectievelijk werkplekbegeleider, schoolopleider en sinds 2015 als regievoerder. In de laatste rol is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van Samen Opleiden bij Quadraam. Daarnaast onderhoudt hij de contacten met de vier instituten uit hun partnerschap. Speerpunten voor 2020-2021 zijn doorontwikkeling integraal handelen & werkplekleren en BSL.

Quadraam is een stichting met veertien vo-scholen in de regio Arnhem-Liemers. Binnen Samen Opleiden hanteren ze het motto ‘Samen waar het kan, apart waar het moet’. Dit motto hebben ze ook gehanteerd voor de inductiefase. Eerst is opgehaald wat er al gebeurt in de begeleiding van starters binnen de scholen. Op basis van deze input is een visiestuk geschreven. Nu gaan ze terug naar de scholen om te kijken of de inspanningen in de scholen leiden tot de gewenste opbrengst zoals gedefinieerd in het visiestuk. Alles wat goed gaat koesteren en delen ze binnen hun scholen. Waar nodig ondersteunt het partnerschap de scholen.

Femke Gerritsen, programmaleider Samen Opleiden bij AOS-ON
Femke is vanaf 2018 betrokken als opleidingsfunctionaris en programmaleider bij de Academische Opleidingsschool Oost – Nederland. Het partnerschap bestaat uit vier instituten en vijf VO-scholen. Ze zijn in 2018 gestart met het vormgeven van ambities vanuit een strategische agenda. Zij werken lerend aan vernieuwing om van de opleidingsschool een integratief partnerschap te maken. Opleiden, onderzoeken en ontwikkelen worden geïntegreerd om in de voorhoede te blijven. Zowel wat betreft het ontwerpen van state-of-the-art opleidingstrajecten als betekenisvolle inzet van leraren gedurende de gehele loopbaan.

Expertise en kennis verkregen door Samen Opleiden worden als brugfunctie ingezet bij integratie van onderzoek, inductietrajecten startende leraren en docentprofessionalisering. De AOS-ON is verantwoordelijk voor het opleiden van aanstaande leraren, iedere partner heeft vervolgens de verantwoordelijkheid om Samen Opleiden te verbinden met een doorlopende leerlijn voor de inductiefase. Alle scholen binnen de AOS-ON hebben geparticipeerd in het regionale project BSL Oost. Met hulp van de ervaringen en aanbevelingen uit dit project zijn verschillende vervolgstappen gezet. Femke neemt ons mee in de aanpak van het verduurzamen van het project BSL Oost binnen de AOS-ON.

Praktische informatie

Datum en tijdstip: Donderdag 24 september 2020 van 10:00 tot 12:00
Doelgroep: coördinatoren partnerschappen Samen Opleiden vo, lerarenopleiders (zowel school- als instituutsopleiders) en andere betrokkenen uit de scholen.
Locatie: online
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier

29 oktober 2020 | Themabijeenkomst voor schoolleiders: zegt het voort!

De begeleiding van startende leraren is een werkgeversaangelegenheid. Daarom richt het Platform zich met het ondersteuningsaanbod ook op scholen, zowel het management als de begeleiders binnen de scholen. Op donderdag 29 oktober wordt een themabijeenkomst georganiseerd voor schoolleiders over de begeleiding van startende leraren in relatie tot leiderschap en organisatievraagstukken. Hierbij alvast een oproep om deze bijeenkomst onder de aandacht te brengen bij partnerscholen. Meer informatie volgt via deze website en onze nieuwsbrief.

Gerelateerde berichten