MBO
PO
VO

Rapport | Uitbreiding van samen opleiden en professionaliseren

Het ministerie van OCW en de vijf sectorraden hebben de ambitie uitgesproken dat op de langere termijn 100% van de leraren-in-opleiding profiteert van een samen-opleiden traject. Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren vroeg het Kohnstamm Instituut in beeld te brengen wat er nodig is om, door middel van uitbreiding van samenwerking in de regio tussen scholen en lerarenopleidingen, naar deze ambitie toe te kunnen werken.

Vier opleidingsscholen werkten mee aan dit onderzoek. Deze partnerschappen bieden elk op hun eigen wijze samen-opleiden trajecten en begeleiding van startende leraren en hebben allen ervaring met uitbreiding van hun samenwerking. Met dit rapport wordt beoogd deze kennis en ervaring rondom uitbreiding van samen opleiden en professionaliseren te delen met het brede veld.

Het rapport laat zien op welke manieren uitbreiding van regionale samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen kan plaatsvinden, zowel op het terrein van samen opleiden traject als op het terrein van de begeleiding van starters. Aan de orde komen verschillende vormen van uitbreiding – uitbreiden met meer partnerscholen, het laten aansluiten van een andere onderwijssector, een nieuw partnerinstituut – en de uitdagingen die de partnerschappen daarin tegenkomen.

Download hier het rapport

Gerelateerde berichten