MBO
PO
VO

Actueel | Nieuwe aspirant-partnerschappen Samen Opleiden 2020

Nog meer goed nieuws uit het bestuurlijk overleg van de sectorraden en het Ministerie van OCW! In de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2020 die in het voorjaar door OCW wordt gepubliceerd, is ruimte voor in totaal acht nieuwe aspirant-partnerschappen Samen Opleiden.

Planning

Er wordt uitgegaan van vier aspiranten in het po, twee in het vo en twee in het mbo. Binnen die acht nieuwe aspiranten bestaat de mogelijkheid om een sectoroverstijgende aanvraag in te dienen. De aanvraag, het ontwikkelplan, van ieder belangstellend partnerschap moet voor 1 mei 2020 toegestuurd zijn aan DUS-I die de beoordeling zal doen. Uiterlijk 1 augustus 2020 is bekend welke partnerschappen gedurende vier jaar subsidie zullen ontvangen. Ook in 2021 en 2022 is het mogelijk om nieuwe aanvragen te doen. Het aantal partnerschappen dat dan een aanvraag kan indienen, wordt per jaar bepaald.

Beoordeling

De middelen voor nieuwe aspirant-partnerschappen komen mede voort uit afspraken die door de sectorraden en OCW in 2019 gemaakt zijn. De aanvragen worden beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria voor aspirant-opleidingsscholen. Daarbij wordt dit jaar ook gekeken naar de regio van waaruit de aanvraag wordt ingediend en de lerarentekorten in die regio. U wordt hierover verder geïnformeerd via de website en de nieuwsbrieven van het Platform en de informatiebijeenkomsten die het Platform in samenwerking met DUS-I binnenkort zal organiseren. Hier volgt ook informatie over de subsidieregeling voor 2020.

Meer informatie

Heeft u belangstelling om een subsidieaanvraag in te dienen? Neem contact op met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren voor op-maat-ondersteuning en verdere voorlichting:

PO | Gea Spaans | 06-51872223 | platformsamenopleiden@poraad.nl
VO |Nienke Wirtz | 06-13341284 | platformsamenopleiden@vo-raad.nl
MBO | Linda Medendorp | 06-10015885 | platformsamenopleiden@mboraad.nl

 

 

 

Gerelateerde berichten