PO
VO

Jaarlijkse rapportage ministers: koerswijziging lerarenbeleid

Leraren verdienen (meer) ruimte om gezamenlijk vorm te geven aan hun beroepsgroep. Dat stellen ministers Slob en Van Engelshoven in hun jaarlijkse rapportage aan de Tweede Kamer. De ministers willen tot minder gedetailleerde afspraken komen op landelijk niveau en niet langer sturen op vaardigheden van individuele leraren of organiseren hoe zij hun werk moeten doen. Ze zetten in op goede randvoorwaarden zodat leraren de positie hebben die hen toekomt.

Samen opleiden en professionaliseren als norm

De ministers zien bij de gewenste transformatie een belangrijke rol weggelegd voor samen opleiden in de school: “De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en de VSNU willen met ons dat Samen opleiden de norm wordt voor alle lerarenopleidingen en dat daarbij zo veel mogelijk scholen zijn betrokken. De ambitie is dat de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen verder wordt uitgebreid tot en met de begeleiding van startende leraren. Zo willen zij het effect van een goede opleiding behouden en voorkomen dat startende leraren het vak verlaten.”

Ruim baan voor leraren

In de Kamerbrief wordt ook verwezen naar de rapportage van de Onderwijsraad ‘Ruim baan voor leraren’ waarin gepleit wordt voor een verruiming van de onderwijsbevoegdheden voor leraren en meer mogelijkheden voor verdere professionalisering en loopbaanontwikkeling. De minister geven aan de waardevolle adviezen uit het rapport verder te willen verkennen. Ook hier blijft de rol van samen opleiden niet onvermeld: “Ook door (de vertegenwoordigers van) scholen en lerarenopleidingen is positief gereageerd op de voorstellen van de Onderwijsraad. Zo heeft bijvoorbeeld de voorlopersgroep Samen Opleiden laten weten aan de slag te willen gaan vanuit het concept Opleiden in de School.”

Download Kamerbrief

Gerelateerde berichten