PO

Opleiden van leraren, een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Besturen voelen zich verantwoordelijk voor het opleiden van (aanstaande) leraren maar slechts een deel is op bestuurlijk niveau betrokken bij de opleiding, dat is een van de conclusies uit het onderzoek dat Oberon in opdracht van de PO-Raad en het Steunpunt opleidingsscholen heeft uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor de verdere uitwerking van de ambitie om het opleiden in de opleidingsschool te verbreden, te verdiepen en te verduurzamen.

Beweging in het veld
Binnen de opleidingsscholen werken scholen en lerarenopleiding(en) samen aan het opleiden van toekomstige leraren en op het vlak van professionalisering, schoolontwikkeling, innovatie en het realiseren van praktijkonderzoek. De PO-Raad en het Steunpunt opleidingsscholen willen de regionale samenwerking tussen schoolbesturen en opleidingen versterken en zien dat het veld in beweging is. Dit blijkt bijvoorbeeld door de aanvraag voor aspirant opleidingsscholen vanuit de Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen (VSLS). Interessante ontwikkelingen die het gesprek over de toekomst van de opleidingsscholen in het primair onderwijs stimuleren.

In het rapport komen een aantal opvallende en interessante conclusies naar voren. Hieronder hebben wij een aantal conclusies uitgelicht. Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

1. Besturen voelen zich verantwoordelijk voor het opleiden maar slechts een derde is bestuurlijk betrokken bij de opleiding
De meerderheid van schoolbesturen voelt zich verantwoordelijk voor het opleiden van aanstaande leerkrachten. Ook is er een sterke intentie aanwezig om, in samenwerking met de lerarenopleidingen, te werken aan doorgaande professionalisering. Maar in de praktijk blijkt dat het contact tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen vooral rond en via studenten plaatsvindt. Samenwerking en ontwikkeling op bestuurlijk niveau is minder gangbaar.

2. Eisen aan werkplekleren van studenten worden weinig gesteld
Schoolbesturen die geen deel zijn van een opleidingsschool vinden dat er kwaliteitseisen gesteld mogen worden aan scholen waar studenten leren op de werkplek. Maar in de praktijk blijkt dat één derde van de schoolbestuurders ook daadwerkelijk vaststelt welke scholen aan deze eisen voldoen.

3. Samenwerking met lerarenopleidingen bij doorgaande professionalisering is belangrijk, maar krijgt nauwelijks vorm in de praktijk
Het overgrote deel van de schoolbesturen heeft de ambitie om lerarenopleidingen te betrekken bij de professionalisering van zittende leerkrachten. Met name bij de begeleiding van startende leraren verwachten schoolbesturen meerwaarde van een goede samenhang tussen opleiding en praktijk. Opvallend is dat schoolbesturen die geen opleidingsschool zijn en deze ambitie delen, in de praktijk slechts in beperkte mate samenwerken met de lerarenopleidingen.

Wilt u meer lezen? Download hier het rapport

Bron: PO-Raad

Gerelateerde berichten