PO
VO

Toetredingsregeling nieuwe en niet-bekostigde opleidingsscholen

Toetredingsregeling nieuwe en niet-bekostigde opleidingsscholen

Van 1 mei tot 1 september 2016 kunnen samenwerkingsverbanden van één of meer VO-scholen en één of meer lerarenopleidingen via een penvoerder een aanvraag indienen voor bekostiging van de aspirant opleidingsschool. Ook een beperkt aantal opleidingsscholen in het PO en in het MBO kunnen in 2016 een aanvraag voor bekostiging indienen. Dit is vastgelegd in de aangepaste ‘Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen’Op deze pagina leest u alles over wat dit mogelijk voor u betekent.

De Samenwerkingsverbanden in het PO en MBO die vanuit de ‘Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016’ subsidie ontvangen, maar geen bekostigde opleidingsschool zijn, krijgen de mogelijkheid om toe te treden tot de bekostiging voor opleidingsscholen. Als niet alle samenwerkingsverbanden gebruik (kunnen) maken van deze mogelijkheid, ontstaat mogelijk extra ruimte in het budget. Deze ruimte wordt dan gebruikt om enkele andere nieuwe aspirant-opleidingsscholen in dezelfde sectoren toe te laten. In hoofdlijnen zal de procedure van toetreding gelijk zijn als die voor het VO. Op de site van DUO vindt u meer informatie over het indienen van een aanvraag voor het VO en voor het PO. In 2017 volgt nog een aanvraagronde.

Wat moet u doen?

  1. De penvoerder van een samenwerkingsverband dient de aanvraag in;
  2. Aan de aanvraag voegt u een samenwerkingsovereenkomst en een ontwikkelplan toe;
  3. Alle partijen die deelnemen in de beoogde opleidingsschool ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat minimaal:
    – de gezamenlijke visie op het opleiden van studenten;
    – de inzet van middelen die de partijen hierbij inbrengen en;
    – de partner die zal optreden als penvoerder.
  4. In het ontwikkelplan staat onderbouwd aan welke onderdelen van het toetsingskader voor opleidingsscholen de beoogde opleidingsschool naar eigen inschatting al voldoet.

De beoordelingscriteria waaraan het ontwikkelplan moet voldoen en het format dat u voor het ontwikkelplan kunt gebruiken vindt u hier. We raden u aan het format te gebruiken, maar het is niet verplicht.

Beoordeling aanvraag

Een commissie adviseert de minister bij de beoordeling van de aanvragen van samenwerkingsverbanden voor de aspirantstatus. De commissie beoordeelt de aanvragen volgens vooropgestelde criteria. Deze sluiten aan bij het toetsingskader voor opleidingsscholen van de NVAO. Ieder samenwerkingsverband kan in oktober zijn aanvraag toelichten voor de beoordelingscommissie. Bij gelijke geschiktheid wordt aan de aanvraag die het eerst ontvangen is, subsidie verleend. In november horen de aanvragers of zij subsidie ontvangen.

Conceptplan

Voordat uw samenwerkingsverband een aanvraag definitief indient, kan DUO u feedback geven op het ontwikkelplan. Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken, dan levert u uiterlijk 1 augustus een conceptversie van uw ontwikkelplan en samenwerkingsovereenkomst in. DUO reageert dan zo snel mogelijk.

 

Gerelateerde berichten