PO
Aspirant

SAMEN

Wat typeert jullie samenwerking?

Partnerschap Samen is het samenwerkingsverband van vier schoolbesturen en de Hogeschool KPZ, dat sinds januari 2020 een status als aspirant Opleidingsschool heeft. De participerende schoolbesturen zijn: Ante, SCPO Lelystad, Stichting SchOOL en SKOFV. Deze vier besturen bestrijken de regio Lelystad – Dronten – Zeewolde – Veluwe.

Wat elkaar bindt is de gezamenlijke visie op het beroep van leraar, maar daarnaast ook de ambitie als het gaat om de ontwikkeling van professionals die in staat zijn om in een complexe sociaal en demografische omgeving vorm te geven aan onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg en sociaal werken. Het gaat om het geheel van beroepsrollen in het domein van Kind en Educatie, waarbinnen interprofessioneel samenwerken al tijdens de opleiding, maar zeker ook daarna vorm krijgt.

(Aankomende) leraren zorgen voor pedagogisch-didactisch onderwijs met kwaliteit, met het accent op sociale veiligheid en ze werken vanuit een educatief partnerschap met ouders. Deze leraren hebben impact en maken het verschil voor leerlingen en hun toekomst. Er wordt een beroep gedaan op het vermogen van leraren om individuele en groepen leerlingen te verleiden tot leren, te onderzoeken en nieuwsgierig te maken. Van leraren wordt gevraagd vorm te geven aan verschillende vormen van gepersonaliseerd leren, om gaan met diversiteit in leren en gedrag en afstemmen op leer- en zorgbehoeften van leerlingen in samenwerking met andere (jeugd)professionals.

Het partnerschap SAMEN heeft als principe dat er collectief wordt geleerd. Het is gericht op het stimuleren van het onderzoekend vermogen van aanstaande leraren en teams in relatie tot duurzame ontwikkelingen in en van het onderwijs binnen stageleerteams met studenten van verschillende opleidingen (associate degree, bachelor en master) binnen het domein van Kind en Educatie. De stageleerteams zijn gericht op het ontwerpen en verzorgen van uitdagend en effectief onderwijs, maar daarnaast gericht op de sociale uitdagingen binnen de opleidingsscholen in deze specifieke regio, met aandacht voor kinderen die te maken hebben met bijzondere en daarbij voorkomende (onderwijs)behoeften.

De samenwerking kent een bijpassende infrastructuur, waarin betrokkenen elkaar weten te vinden binnen het netwerk van de professionele leergemeenschap die met elkaar wordt gevormd. Op verschillend niveau en op alle lagen wordt kennisuitwisseling, besluitvorming en professionalisering gerealiseerd.

Waar zijn jullie trots op?

De schoolbesturen en de KPZ voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de verbetering van leer- en ontwikkelingsprocessen van leerlingen in het basisonderwijs en de ontwikkeling van studenten en leraren. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke visie op leren en opleiden, wat is gebaseerd op het HILL-Model (Dochy, Bergmans, Koenen & Segers, 2015). Dit model gaat ervan uit dat leren plaatsvindt op het moment dat een student of professional effectief zijn kennis, vaardigheden en attitudes in zijn professionele studie- of praktijksituatie toepast en er sprake is van transfer van theorie naar de praktijk. Wanneer het professioneel functioneren van de lerende verandert en met name impact heeft op de verdere studie- en/of praktijksituatie is er sprake van ‘High Impact Learning that Lasts’ (Dochy, 2015).

De leerrijke context van de opleidingsschool is startpunt van de ontwikkeling van de student en professional, waarbij de begeleiding van het leerproces plaatsvindt in de ‘driehoek’ van student-mentor/opleider in de school en KPZ. De feedbackfunctie (onderzoeksresultaten gebruiken om onderbouwde keuzes te maken) en de dialoogfunctie van onderzoek (het proces van onderzoek inzetten om de reflectieve dialoog tussen leraren en de onderzoekende houding te stimuleren) worden benut voor het verbeteren van de onderwijspraktijk, waarbij zowel KPZ (studenten, docenten) als collega’s binnen de scholen betrokken zijn.

De professionalisering van de Opleider In de School en de mentoren vindt plaats middels trainingen die gezamenlijk zijn ontwikkeld door KPZ en de besturen die verbonden zijn aan het SO&P. De mentoren worden daarbij getraind door collega’s die hiervoor zijn opgeleid door KPZ.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

Als startend partnerschap met opleidingsscholen die een grote verscheidenheid kennen in het al of niet bekend zijn met het concept en vormgeving van samen opleiden en professionaliseren, zetten we in op het creëren van zgn. maatjesscholen. Deze clusters van opleidingsscholen, over de grenzen van besturen heen, leren van en met elkaar, zodat het SO&P gezamenlijk gedragen en verder ontwikkeld wordt.

Het opleidingscurriculum wordt verder afgestemd, waarbij de uitdagingen van de regio meegenomen worden in het aanbod van opleiding en professionalisering.

Boundary crossing tussen de partners en het opleidingsinstituut wordt gezien als een van de middelen om leraren in aanraking te laten komen met verschillende contexten en werkwijzen, zodat zij de pendelbeweging tussen theorie en praktijk samen met studenten diepgaander kunnen maken. Studenten komen dan in aanraking met mentoren en begeleiders, ook die van het opleidingsinstituut, die, gevoed door ervaringen en een open mindset voor horizonverbreding buiten de eigen werkkring, een rijke(re) leeromgeving vormen en bieden.

Voortgezette professionalisering van startende en zittende leraren zorgt voor een doorgaande lijn in leren op de werkplek, waardoor de professionele ontwikkeling van alle leraren wordt gestimuleerd van start- naar basisbekwaam.

Contactgegevens
Meentweg 14
8224 BP Lelystad
Contactpersoon