Logo: Opleidingsschool Zuidwest
PO
Aspirant

Opleidingsschool Zuidwest

Wat typeert jullie samenwerking?

Opleidingsschool Zuidwest ging in februari 2019 van start. Er vormde zich in korte tijd een partnerschap van bijna alle besturen basisonderwijs, de besturen speciaal (basis)onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Zeeland, Goeree-Overflakkee en West-Brabant, een mbo-niveau opleiding kindprofessional/ onderwijsassistent niveau 4 (Scalda) en de pabo van HZ (Hogeschool Zeeland). De Opleidingsschool heeft daarmee een (geografisch) dekkend netwerk van opleidingslocaties in de regio Zuid-West. Opleidingsschool Zuidwest is georganiseerd in vier regionetwerken die worden gecoördineerd en aangestuurd door een leidinggevende lijn die bestaat uit de projectleiding, een bestuurlijke adviesraad met een eindverantwoordelijke stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de partners. Leidende principes zijn: samenwerken, verbinden en co-creëren.

 

Waar zijn jullie trots op?

We zijn een trotse Opleidingsschool. Die trots kent een stevig fundament in de wijze waarop Opleidingsschool Zuidwest gevormd werd. Vanuit het werkveld werken alle sectoren die een po-opleidingsschool zich kan wensen samen. Ook ontwikkelingsgerichte domeinen als passend onderwijs, kindcentra, samenwerking tussen onderwijs, opvang, welzijn, cultuur en sport maken deel uit van het concept. Ook een verkenning van de samenwerking met jeugdzorg zal worden opgestart.

Er vormde zich een cultuur waarin het motto samenwerken, verbinden en co-creëren geen mooie woorden zijn; ze worden volop en volledig in praktijk gebracht in het curriculum en in het proces. Opleidingsschool Zuidwest heeft een unaniem draagvlak met een hoge betrokkenheid waarbij kernwaarden als transparantie, bottom-up denken en een hands-on mentaliteit tot gelijkwaardigheid hebben geleid tussen veld en opleidingsinstituten. Dat wordt nog eens concreet in een Netwerk Samen Opleiden waarin schoolopleiders en instituutsopleiders elkaar ontmoeten, inspireren en informeren. Opleidingsschool Zuidwest is van allen, voor allen en door allen.

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?

In de afgelopen twee jaar is het curriculum werkplekleren en de organisatiestructuur ontwikkeld. Inmiddels zijn de eerste twee leerjaren van de pabo helemaal geïntegreerd in de opleidingsschool en zijn het professionaliseringsplan en kwaliteitszorgplan opgeleverd. Na de oplevering van de plannen is een afvaardiging van de ontwikkelteams verder gegaan in een gezamenlijke werkgroep. Deze werkgroep verkrijgt input van het werkveld middels een denktank. Er zijn twee opdrachten geformuleerd voor de werkgroep:
1. Creëer een samenhangende werkwijze voor professionalisering en kwaliteitszorg die dienstbaar is aan het leerproces van de aanstaande leerkracht en het gezamenlijke curriculum.
2. Zorg voor een doorgaande ontwikkeling van het curriculum werkplekleren van de OSZW (jaar 1 t/m 4), met ruimte voor het leerproces van zowel hbo- als mbo-studenten.

Naast deze ontwikkeling is er volop aandacht voor de processen die zorgen voor een duurzaam partnerschap in opleiden. Opleidingsschool Zuidwest ziet professionalisering als een belangrijke motor voor doorgroei van de kwaliteitszorg. De werkgroep richt zich op het leiden en begeleiden van professionalisering van een breed scala aan professionals die bij Opleidingsschool Zuidwest betrokken zijn: opleidingsmentoren, schoolopleiders en instituutsopleiders. Het daarbij betrekken van directeuren en hun teams hoort hier ook bij. Er worden professionaliseringsbijeenkomsten georganiseerd voor (nieuwe) schoolopleiders en instituutsopleiders, zodat zij voldoende handvatten aangeboden krijgen om hun werk uit te kunnen voeren. Voor Opleidingsmentoren (de leerkrachten in de groep) worden informatiebijeenkomsten georganiseerd binnen het eigen opleidingsnetwerk en/of binnen het eigen bestuur. Door participatie in een flexibel dagdeel in het curriculum werkplekleren (leerteams en professionele leergemeenschappen) wordt ook inhoud gegeven aan ‘samen opleiden en professionaliseren’. Leren, reflecteren, intervisie, collegiale consulatie, leven lang leren en empoweren van eigen ontwikkeling zijn begrippen die de kern vormen van onze ontwikkelingsgerichte Opleidingsschool.

Contactgegevens
Edisonweg 4
4382 NW Vlissingen
Website
Contactpersoon
Marcia de Nooijer
Projectsecretaris