Logo: Opleidingsschool Christelijke Hogeschool Ede (CHE – CPOV)
PO

Opleidingsschool Christelijke Hogeschool Ede (CHE – CPOV)

Wat typeert jullie samenwerking?

Opleiden in de School heeft in de afgelopen 16 jaar geleid tot een steeds intensievere en professionelere samenwerking tussen de opleiding tot leraar basisonderwijs van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de basisscholen. Met de intensivering en formalisering hiervan in het PLG (Professionele Leergemeenschap) -Netwerk in 2016 is een krachtig samenwerkingsverband ontstaan van 53 primair onderwijs (PO)-besturen en de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). De partners in het PLG-Netwerk zien zichzelf als een professionele leergemeenschap waarin van en met elkaar geleerd wordt en waarin het opleiden van christen leerkrachten voor basisonderwijs en onderwijzen – in brede zin en betekenis – centraal staan (wederzijds commitment).

Waar zijn jullie trots op?

Het PLG-Netwerk is intensief betrokken bij de vormgeving en uitvoering van de vakmanschapslijn van de Opleiding Leraar Basisonderwijs van de CHE. De opleiding omvat naast de vakmanschapslijn ook de leiderschapslijn en de vakkennislijn. De laatste twee worden, in de voltijdopleiding, geheel door de Opleiding Leraar Basisonderwijs vormgegeven. In de deeltijdopleiding worden dezelfde leerlijnen onderscheiden, maar leren studenten meer in de praktijk. D leiderschapslijn is gericht op het mobiliseren van intrinsieke motivatie en karaktervorming als essentiële basis voor studiesucces en persoonlijk leiderschap. Deze leerlijn is een vaste basis onder het gehele programma, met aandacht voor continue reflectie op en bijsturing van de eigen ontwikkeling op basis van opgedane kennis, vaardigheden en ervaringen in de andere twee opleidingslijnen. In de vakkennislijn staat het verwerven van vakkennis – en vaardigheden centraal. In deze lijn werven studenten een body of knowledge, gebaseerd op de landelijke kennisbases. Daarmee bouwen studenten de benodigde theoretische bagage en vaardigheden op om adequaat te kunnen handelen in de beroepspraktijk.

Verwacht wordt dat studenten daarbij zelf een actieve rol spelen in het verwerven van alle kennis die nodig is om een start bekwame professional te worden. Het werkend leren (via modeling/coaching on the job/trail and error, en dergelijke) binnen de vakmanschapslijn vindt plaats in de beroepspraktijk, binnen het PLG-Netwerk. Samen met basisscholen creëren we betekenisvolle stageplaatsen waar studenten werkend leren. De studenten bouwen de opgedane vakkennis en beroepsvaardigheden steeds verder uit in een leeromgeving waarin praktijk en theorie zoveel mogelijk verweven zijn. Hierbij geldt dat de Opleiding Leraar Basisonderwijs van de CHE wettelijk gezien eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de opleiding, inclusief het werkplekleren in de vakmanschapsleerl

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?
  • Studenten opleiden tot start bekwame leerkrachten, specifiek in het werkplekleren – dat onderdeel is van de leerlijn vakmanschap – op basis van kritische beroepssituaties.
  • Het uitwisselen van informatie inzake het kwalitatief, betaalbaar, doelmatig en toegankelijk professionaliseren van start bekwame leerkrachten tot basis bekwame- en vervolgens vakbekwame leerkrachten.
  • Het ondersteunen van de professionalisering van startende leerkrachten.
  • Het borgen van startersbeleid op bestuurlijk niveau, middels een PDCA cyclus.
  • Het kwalitatief, betaalbaar, doelmatig en toegankelijk gezamenlijk uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, het evenzeer (kwalitatief, doelmatig, betaalbaar en toegankelijk) delen van kennis. Dit met het oog op het opleiden van studenten, professionaliseren van start bekwame leerkrachten en innoveren van het basisonderwijs.
Contactgegevens
Oude Kerkweg 100
6717 JS Ede
Website
Contactpersoon
Heidy Verhoef
0318 - 696 300