Logo: Opleidingsschool Samen Opleiden
PO

Opleidingsschool Samen Opleiden

Wat typeert jullie samenwerking?

Een goede leerkracht heeft naast vakkennis ook ruime ervaring in de praktijk. Het traject Opleiden in de school van de opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo) biedt onze studenten de mogelijkheid om meer in de praktijk te leren.

Waar zijn jullie trots op?

Een van de succesfactoren is dat we samen een cultuur van verwonderen en elkaar vragen stellen hebben gerealiseerd. Deze open cultuur draagt bij aan de samenwerking waar leren centraal staat. Onze gezamenlijke missie is het bijdragen aan een cultuur van kritische reflectie, kennisdeling en co-creatie.

Aan het eind van hun studie hebben de studenten een enorme hoeveelheid praktijkervaring opgedaan op verschillende basisscholen, wel twee keer zoveel als bij de andere trajecten. Het werken op school is niet extra, maar maakt deel uit van de studie. Wat ze op het werk leren, hoeven ze op de pabo niet nogmaals te doen. Wij houden rekening met het feit dat studenten twee dagen per week meewerken in de klas. Hun lessen zijn zodanig aangepast, dat werken en leren samen nauwelijks meer tijd kost dan leren alleen. Hier kunt u een filmpje bekijken over de tweedaagse stage.

 

 

Wat heeft op dit moment inhoudelijk het meeste jullie aandacht?
 • Opschalen en verbreden van de Opleidingsschool Samen Opleiden
  Om ook andere studenten dan uit het reguliere traject een plaats te bieden in het Oplis-traject. We kijken naar mogelijkheden om studenten van de Academische Pabo betekenisvol onderzoek te laten doen binnen de schoolontwikkeling van de opleidingsschool. Verder oriënteren we op een Oplis-traject voor de Vrijeschool pabo. Daarnaast zijn er een aantal schoolbesturen die graag willen aansluiten.
 • Werkplekleren effectiever maken
  In de rijke leeromgeving voor leerkrachten in opleiding die in het kader van Oplis is ontwikkeld, wordt een verbeterslag doorgevoerd. We gaan opdrachten uitwerken die zijn gericht op het werken in een team. Ook gaan we mentoren begeleiden in het verbinden van de leervraag van de student met de rijke leeromgeving van de opleidingsschool.
 • Gezamenlijke intake en beoordeling
  Bij de intakeprocedure zullen medewerkers van de schoolbesturen, toch de toekomstige collega’s, actiever worden betrokken dan nu het geval is. We hebben die studenten nodig die een eigenzinnige en kritische bijdrage willen leveren aan de onderwijspraktijk en die met een reëel beeld van het basisonderwijs aan hun opleiding beginnen. Door leerkrachten basisonderwijs meer bij de selectie van studenten te betrekken, kan een realistischer beeld van de praktijk worden geschetst voor de opleiding begint.
 • Inductie
  We willen binnen onze aspirant-Opleidingsschool de samenwerking bij het opleiden van nieuwe leraren basisonderwijs verder uitbreiden door ook de begeleiding van startende leerkrachten na hun initiële opleiding in ons programma te betrekken. We zetten daarom een gezamenlijk inductietraject voor beginnende leerkrachten op, dat bij alle betrokken besturen inzetbaar is.
 • Onderzoek
  Een kritische en onderzoekende houding behoort tot de basisuitrusting van een moderne leerkracht. Deze houding dient dus ook in onze aspirant-Opleidingsschool overal aanwezig te zijn. Daarom willen wij de onderzoekscomponent in ons curriculum sterker uitwerken. Ook in de opleidingsscholen moet gezamenlijk onderzoek doen om het onderwijs te verbeteren een meer vanzelfsprekende rol gaan innemen. De Oplis-studenten kunnen hier een voortrekkersrol vervullen, omdat zij op de scholen ervaring kunnen inbrengen die daar soms niet voorhanden is. Onze ambitie is om een gezamenlijke onderzoeksagenda te ontwikkelen waarin de onderzoekthema’s van de lectoraten, pabo en schoolontwikkeling met elkaar verbonden worden.
 • Verbinding met HR-beleid
  Samen Opleiden zal een steviger plaats gaan innemen in het HR-beleid van alle partners. Personeelsleden van zowel de pabo als besturen moeten hun ambities ten aanzien van hun eigen professionalisering kunnen verbinden met de doelstellingen van Samen Opleiden. Hun werkgevers moeten dergelijke doelstellingen gericht kunnen faciliteren.
 • Schoolopleider en lerarenopleider als boundary crosser
  We gaan de schoolopleider en lerarenopleider die fungeren als boundary crosser en de verbinding realiseren tussen de scholen en de pabo, de praktijk en de theorie verder toerusten. Welke expertise hebben zij nodig om deze rol te vervullen?
Contactgegevens
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden
Website
Contactpersoon