Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur2

Intro

Wat verstaan we onder kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden & Professionaliseren? Wat onderneem je om er zicht op te krijgen en hoe kun je de kwaliteitscultuur in je partnerschap versterken? Nu we gaan werken met peer review en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsontwikkeling bij de partnerschappen komt te liggen, ontstaan er vragen ten aanzien van de kwaliteit van Samen Opleiden.

In schooljaar 2022-2023 ging een grote groep collega’s uit partnerschappen binnen het LOCK-traject (Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur) met deze vragen aan de slag. Doel van het LOCK-traject was om een impuls te geven aan de kwaliteitscultuur van het eigen partnerschap, maar ook om een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling van Samen Opleiden landelijk.

Het traject heeft acht producten opgeleverd die we in dit dossier ter beschikking stellen. Let op: het is een groeipagina, een aantal producten is nog in de conceptfase. De producten zijn aangevuld met een webinar rondom Kwaliteitscultuur.

LOCK-producten

LOCK-producten

In de schematische weergave hiernaast worden de acht LOCK- producten in onderlinge samenhang gepresenteerd. In het midden de tool (1) die ons helpt om telkens aandacht te hebben en houden voor de bedoeling van Samen Opleiden. Daarom heen drie producten (2, 3 en 4) die helpen om binnen het partnerschap het goede gesprek te voeren over de kwaliteit van Samen Opleiden vanuit brede eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. De producten 5, 6 en 7 richten zich op specifieke onderwerpen. In tool 8, het kwaliteitslemniscaat gericht op kwaliteitscultuur in de breedte, komen alle andere producten samen.

1. Het draait om de be-doel-ing | Leidraad voor professionele dialoog
2. Blik op Samen Opleiden
3. 8 x V = Kwaliteitscultuur | Kwaliteitswaaier
4. Datadialoog Samen Opleiden | Collectief eigenaarschap
5. Routekaart | Draagvlak Samen Opleiden bij MT/Leidinggevenden
6. Van opdracht naar opgave | Doorgaande begeleidingslijn
7. Als je het doet, doe het dan goed | Kaarten voor studenten die gevraagd worden te komen werken
8. Het kwaliteitslemniscaat | Denk- en reflectiemodel voor kwaliteitscultuur

Publicaties & links
1 juli 2021

De Kwaliteitskaart startende leerkrachten is ontwikkeld door de projectgroep Startende Leraren van het Marnix Partnerschap. Deze kwaliteitskaart geeft startende leerkrachten praktische tips voor een goed begin van een carrière in het basisonderwijs. De kaart geeft zicht op wat een starter zelf kan doen om de start in het onderwijs soepel te laten verlopen.

Publicaties & links
11 november 2021

De BSL-Ontwerptool helpt scholen in kaart te brengen aan welke criteria voor een goede begeleiding van startende leraren wordt voldaan en op welke criteria verdere ontwikkeling gewenst is. Op basis van de resultaten biedt de scan handvatten op maat om een effectief inductiearrangement voor startende leraren te ontwikkelen.

Publicaties & links
26 mei 2021

Partnerschappen zoeken naar mogelijkheden en manieren om de begeleiding van starters op de partnerscholen te ondersteunen en te versterken. Dit katern – gebaseerd op een interview met Michelle Helms-Lorenz – geeft daarvoor handvatten.

Praktijkvoorbeelden & interviews
25 januari 2021

Rector Jan-Maarten de Wit van Lyceum Elst maakt zich sterk voor goede begeleiding van startende leraren. Dat doet hij niet alleen binnen zijn school, maar ook op partnerschapsniveau als voorzitter van de stuurgroep van Opleidingsschool Qoers. De begrippen ‘cultuur’ en ‘verbinding’ spelen een belangrijke rol in zijn visie op de begeleiding van beginnende docenten.

Praktijkvoorbeelden & interviews
25 januari 2021

Hoe zorgen we ervoor dat de begeleiding van startende leraren binnen onze scholen als een brede, gedeelde verantwoordelijkheid wordt ervaren? Met die vraag ging de LMC-VO scholengroep uit Rotterdam aan de slag. Op het Montfort College, een van de LMC-scholen, is het eigenaarschap van het inductiebeleid inmiddels sterk toegenomen.

Praktijkvoorbeelden & interviews
18 december 2020

Artikel uit het VO-magazine over starten op school. Een docent, een teamleider, een schoolleider en een rectorbestuurder die dit schooljaar zijn begonnen in een nieuwe functie vertellen: Wat valt mee? Wat valt op? En wie of wat heeft hen geholpen bij het maken van een goede start? 2020

Video’s & podcasts
1 december 2020

In deze video toont Wim van der Grift aan welke effecten zichtbaar zijn bij het coachen van startende leraren die een laag vaardigheidsniveau hebben om deze uiteindelijk naar een hoger niveau te helpen. In het onderzoek is gebruik gemaakt van het observatie instrument ICALT. Wim van der Grift vertelt in deze video hoe ze de observatoren hebben getraind met dit specifieke instrument, hoe de onderzoeksopzet eruit zag en wat de uiteindelijke uitkomsten van het onderzoek zijn.

Publicaties & links
26 oktober 2020

Startende leraren die aan de slag gaan op een vernieuwende school zoals PLEION, moeten vaak erg wennen. Om ze beter voor te bereiden, maakten PLEION-scholen, lerarenopleidingen, Platform Samen Opleiden en Schoolinfo samen rubrics en workshops. “Niet alleen voor PLEION-scholen, maar voor elke vernieuwende stageschool zijn de rubrics en workshops relevant. Want het dwingt leraren om goed na te denken over waarom ze iets doen in hun les.”

Webinar

Webinar | Kwaliteitscultuur: samen leren, ontwikkelen en creëren

Wat verstaan we onder kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden? Hoe geef je er handen en voeten aan en hoe kun je de kwaliteitscultuur in je partnerschap versterken? Miranda Timmermans en Myrte Legemaate gaan tijdens dit webinar in op deze vragen en geven zij (praktische) inzichten en handreikingen waar partnerschappen mee aan de slag kunnen. Ze maken daarbij gebruik van de ervaringen en opbrengsten uit het LOCK-traject dat we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd met zo’n 50 collega’s uit partnerschappen.