Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur

Intro

Wat verstaan we onder kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden & Professionaliseren? Wat onderneem je om er zicht op te krijgen en hoe kun je de kwaliteitscultuur in je partnerschap versterken? Nu we gaan werken met peer review en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsontwikkeling bij de partnerschappen komt te liggen, ontstaan er vragen ten aanzien van de kwaliteit van Samen Opleiden.

In schooljaar 2022-2023 ging een grote groep collega’s uit partnerschappen binnen het LOCK-traject (Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur) met deze vragen aan de slag. Doel van het LOCK-traject was om een impuls te geven aan de kwaliteitscultuur van het eigen partnerschap, maar ook om een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling van Samen Opleiden landelijk.

Het traject heeft acht producten opgeleverd die we in dit dossier ter beschikking stellen. Let op: het is een groeipagina, een aantal producten is nog in de conceptfase. De producten zijn aangevuld met een webinar rondom Kwaliteitscultuur.

LOCK-producten

LOCK-producten

In de schematische weergave hiernaast worden de acht LOCK- producten in onderlinge samenhang gepresenteerd. In het midden de tool (1) die ons helpt om telkens aandacht te hebben en houden voor de bedoeling van Samen Opleiden. Daarom heen drie producten (2, 3 en 4) die helpen om binnen het partnerschap het goede gesprek te voeren over de kwaliteit van Samen Opleiden vanuit brede eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. De producten 5, 6 en 7 richten zich op specifieke onderwerpen. In tool 8, het kwaliteitslemniscaat gericht op kwaliteitscultuur in de breedte, komen alle andere producten samen.

1. Het draait om de be-doel-ing | Leidraad voor professionele dialoog
2. Blik op Samen Opleiden
3. 8 x V = Kwaliteitscultuur | Kwaliteitswaaier
4. Datadialoog Samen Opleiden | Collectief eigenaarschap
5. Routekaart | Draagvlak Samen Opleiden bij MT/Leidinggevenden
6. Van opdracht naar opgave | Doorgaande begeleidingslijn
7. Als je het doet, doe het dan goed | Kaarten voor studenten die gevraagd worden te komen werken
8. Het kwaliteitslemniscaat | Denk- en reflectiemodel voor kwaliteitscultuur

Praktijkvoorbeelden & interviews
11 april 2022

Deze bundel bevat zeventien goede praktijkvoorbeelden van Samen Opleiden. Partnerschappen Samen Opleiden kunnen deze good practices gebruiken als inspiratiebron, als spiegel en als aanjager voor de dialoog over het Samen Opleiden. De beschreven activiteiten zijn zeer divers, maar beogen allemaal hetzelfde: de leeromgeving te verrijken, zodat partnerschappen nóg betere leraren afleveren.

Video’s & podcasts
11 april 2022

Vanuit het Platform hebben wij een oproep uitgezet onder partnerschappen om een vlog in te sturen over de kracht van het partnerschap. In deze vlog vertellen tweedejaarsstudenten Dominique en Amira van de PABO over de goede ondersteuning die zij ervaren van hun mentoren bij het lesgeven in de grote stad.

Video’s & podcasts
8 april 2022

Vanuit het Platform hebben wij een oproep uitgezet onder partnerschappen om een vlog in te sturen over de kracht van het partnerschap. In deze vlog vertelt schoolopleider en programmamanager Ellen over hoe in samenwerking met het opleidingsinstituut op Scholengemeenschap Ekeringen de koppeling tussen theorie en praktijk nog sterker verbonden wordt door inzet van didactisch redeneren.

Video’s & podcasts
8 april 2022

Gastvrouw Marceline Schopman spreekt met drie studenten die hun lerarenopleiding binnen een partnerschap Samen Opleiden volgen. De studenten delen hun kijk op krachtig Samen Opleiden, hét weekthema van de Week van Samen Opleiden. Centraal staat de vraag: Wat is Samen Opleiden voor jou?

Video’s & podcasts
8 april 2022

Marco Snoek en Erik Ex verzorgden dit webinar over de vraag hoe leraren met plezier en passie hun loopbaan over langere tijd vorm kunnen geven. Hieronder staat de presentatie en is het webinar in zijn geheel terug te kijken.

8 april 2022

Samenwerken aan een innovatief vraagstuk, met collega’s uit andere scholen, eventueel met studenten, onderzoekers, opleiders of mensen uit andere sectoren. Deze praktische toolkit is voor iedereen die in (bovenschoolse) teams op een effectieve manier wil samenwerken aan een innovatief vraagstuk.

Video’s & podcasts
7 april 2022

In deze inspirerende aflevering vertellen Anna van Vliet en Luuk Thissen, twee startende leraren, over de vernieuwende initiatieven die zij hebben ondernomen tijdens hun opleiding: een handleiding voor docenten om studenten te begeleiden bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, en verbetering van online-onderwijs in een ontdekkingsreis met leerlingen.

Video’s & podcasts
7 april 2022

Het begrip ‘de stem van de lerende’ bespreekt de bevlogen Ingrid Paalman-Dijkenga, lector Goede Onderwijspraktijken bij VIAA hogeschool in Zwolle en winnaar met haar PET Talk in De week van Samen Opleiden, in deze aflevering met gastheer Joep Stassen. In de basis gaat dit begrip over het luisteren naar de leerling, over de hele breedte van po tot hbo en wo: het zien van degene die jij in jouw klas hebt.

Webinar

Webinar | Kwaliteitscultuur: samen leren, ontwikkelen en creëren

Wat verstaan we onder kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden? Hoe geef je er handen en voeten aan en hoe kun je de kwaliteitscultuur in je partnerschap versterken? Miranda Timmermans en Myrte Legemaate gaan tijdens dit webinar in op deze vragen en geven zij (praktische) inzichten en handreikingen waar partnerschappen mee aan de slag kunnen. Ze maken daarbij gebruik van de ervaringen en opbrengsten uit het LOCK-traject dat we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd met zo’n 50 collega’s uit partnerschappen.