GROW-tool

Op weg naar 100% Samen Opleiden

Het ministerie van OCW heeft samen met de sectorraden de ambitie om vóór 2030 alle studenten die een lerarenopleiding volgen, op te leiden via Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) partnerschappen. Elk partnerschap Samen Opleiden staat voor de opdracht om –  binnen de eigen context en in samenspraak met alle betrokkenen – te bepalen op welke manier een bijdrage geleverd kan worden aan het bereiken van deze ambitie.

De GROW-tool helpt je om als partnerschap op een gestructureerde manier met dit vraagstuk aan de slag te gaan. We nemen je stap voor stap mee in het proces om vanuit het overkoepelende doel (GOAL), via een analyse van de huidige stand van zaken (REALITY) een route te kiezen die bij jouw unieke situatie past (OPTIONS) en dit tot slot te vertalen naar een concreet plan van aanpak (WAY FORWARD).