PO
VO

Rapport | Onderzoek naar gelijkwaardige samenwerking scholen en lerarenopleidingen

Kwalitatief onderzoek gericht op randvoorwaarden en succesfactoren voor meer gelijkwaardige samenwerking binnen partnerschappen in het voortgezet onderwijs. Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd en verdiepende sessies gehouden met bestuurders en directeuren van scholen en lerarenopleidingen.

Gerelateerde items

Publicaties & links
15 april 2020

Het ministerie van OCW en de vijf sectorraden hebben de ambitie uitgesproken dat op de langere termijn 100% van de leraren-in-opleiding profiteert van een samen-opleiden traject. In dit rapport brengt het Kohnstamm Instituut in beeld wat er nodig is om, door middel van uitbreiding van samenwerking in de regio tussen scholen en lerarenopleidingen, naar deze ambitie toe te kunnen werken.

Publicaties & links
11 april 2018

Het Steunpunt Opleidingsscholen VO en het ministerie van OCW zoeken nieuwe manieren om leraren-in-opleiding die niet op een opleidingsschool stage lopen, ook te laten profiteren van de kennis en inzichten die zijn opgedaan in opleidingsscholen. Uit het verkennend onderzoek van het Kohnstamm Instituut onder zes partnerschappen komt naar voren dat zij weinig actief kennis delen met scholen die niet zijn aangesloten bij hun partnerschap.

Praktijkvoorbeelden & interviews
29 januari 2018

De Pabo’s en de basisscholen hebben elkaar nodig. Om op te leiden, om te leren, om kennis te delen, om samen te onderzoeken en om de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. In dit magazine treft u verhalen van collega’s, studenten, starters en docenten over de samenwerking van de Pedagogische Academie (PA) van de Hanzehogeschool met de basisscholen in het Noorden.

Lerende leraar

Het partnerschap Samen Opleiden heeft een gezamenlijk en gedragen beeld van het beroep van leraar en heeft dat vertaald in een visie op het leren en opleiden van leraren. Deze visie heeft betrekking op de wijze waarop de leraar een bijdrage kan leveren aan het leren van leerlingen en aan het functioneren van de school. Op basis van het beroepsbeeld zijn toetsbare doelstellingen uitgewerkt voor het opleiden van aankomende leraren, en voor de verdere ontwikkeling van de leraar als professional gedurende de loopbaan.

Bekijk thema