MBO
PO
VO

Oproep | Velon zoekt kandidaten voor ledenraad

Met de huidige ontwikkeling naar 100% samen opleiden wordt de groep lerarenopleiders groter en diverser. Velon ziet deze diversiteit graag terug in haar ledenraad – een vertegenwoordiging van de beroepsgroep: po, vo, mbo en eerste en tweedegraads lerarenopleidingen en pabo. Schoolopleiders uit alle sectoren worden nadrukkelijk gevraagd te reageren.

Naast een aantal formele taken, zoals het instemmen met de benoeming van bestuursleden en het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening, ligt de nadruk vooral op het gesprek met elkaar over relevante thema’s voor de beroepsgroep lerarenopleiders. De ledenraad is een belangrijke sparringpartner van het bestuur om te komen tot nieuw beleid. Leden van de ledenraad kunnen signalen van leden en vanuit het werkveld onder de aandacht van het bestuur brengen en adviseren hoe deze een plaats kunnen krijgen in het beleid van de vereniging.

Samenstelling van de ledenraad

De ledenraad bestaat uit 15 leden. De ledenraad overlegt 4 keer per jaar met het bestuur. Het voornemen is om met de start van de nieuwe ledenraad 2 keer per jaar online te vergaderen en 2 keer samen te komen in Utrecht. Alleen leden van Velon kunnen lid zijn van de ledenraad. Het streven is om uit alle sectoren waarin lerarenopleiders actief zijn, vertegenwoordigers in de raad te hebben. Leden maken in principe drie jaar deel uit van de ledenraad, waarna ze éénmaal herkiesbaar zijn.

Meer lezen & aanmelden

Gerelateerde berichten