VO

Rapport | Onderzoek naar gelijkwaardige samenwerking scholen en lerarenopleidingen

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren VO heeft kwalitatief onderzoek laten uitvoeren gericht op randvoorwaarden en succesfactoren voor meer gelijkwaardige samenwerking binnen partnerschappen in het voortgezet onderwijs.

Doelstelling

Doelstelling van het onderzoek was om inzicht te bieden in:

  • wat er wordt verstaan onder gelijkwaardige samenwerking binnen partnerschappen;
  • de ervaringen op het gebied van gelijkwaardige samenwerking binnen partnerschappen;
  • de randvoorwaarden en succesfactoren voor een meer gelijkwaardige samenwerking binnen partnerschappen.

Opzet onderzoek

Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd en verdiepende sessies gehouden met bestuurders en directeuren van scholen en lerarenopleidingen. In totaal zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van zes partnerschappen op bestuurs- en directieniveau (scholen en lerarenopleidingen) en zijn de resultaten via drie verdiepende sessies met vertegenwoordigers van de VO-raad, ICL en ADEF getoetst en verdiept. Het onderzoek is uitgevoerd door AO Consult en begeleid door een begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de VO-raad, VH/ADEF en VSNU/ICL.

Zes vraagstukken

Binnen de partnerschappen zijn er verschillende vraagstukken op het gebied van gelijkwaardige samenwerking, die zowel vanuit het perspectief van de scholen als de lerarenopleidingen worden ervaren. In dit onderzoek zijn de volgende zes vraagstukken op het gebied van gelijkwaardige samenwerking geïdentificeerd:

  • Gezamenlijke invulling van curriculum, opleidingsprogramma’s en beoordeling
  • Verbreding maatschappelijke opdracht partnerschappen naar samen professionaliseren
  • Afstemming tussen vraag en aanbod (studenten Engels en geschiedenis, druk op secties tekortvakken in relatie tot plaatsing studenten, krimp- en tekortregio’s)
  • Verschil in opleidingstrajecten wo en hbo en de positie in de samenwerking
  • Sturing en ruimte geven (in relatie tot eindverantwoordelijkheid)
  • Schaalgrootte en eigenaarschap binnen partnerschappen

Onderzoeksrapport

In het onderzoeksrapport leest u welke succes- en belemmerende factoren voor een meer gelijkwaardige samenwerking binnen partnerschappen naar voren zijn gekomen en welke aanbevelingen gedaan zijn richting de partnerschappen, het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en aan de sectorraden.

Download het onderzoeksrapport

Themabijeenkomst & verdere activiteiten

Vanuit het Platform is op het actuele en breed gedeelde vraagstuk rond de gezamenlijke invulling van het curriculum al actie ondernomen: op 17 april vindt de themabijeenkomst ‘Samen werken aan een gezamenlijk opleidingsprogramma’ plaats. Verder vindt u in de bijlage van het rapport een leidraad voor het voeren van gesprekken over de gelijkwaardigheid in de samenwerking, gebruikt door de onderzoekers maar ook waardevol en bruikbaar voor andere partnerschappen. Via deze website blijft u op de hoogte van de activiteiten en publicaties die het Platform onderneemt n.a.v. de uitkomsten van het onderzoek.

Gerelateerde berichten