PO
VO

25 januari: Werkconferentie Selectie en intake bij de lerarenopleidingen

In opdracht van het ministerie voert een consortium van het Kohnstamm Instituut, het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de HvA, het ICLON, Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en de UvA onderzoek uit naar de voorspellende waarde van selectie-instrumenten voor de toelating tot de lerarenopleidingen. Het onderzoek is gestart in het voorjaar van 2016 en kent een looptijd van vier jaar. Het onderzoek sluit aan bij de ‘Voorlopersgroep Selectie’ waarin diverse lerarenopleidingen samenwerken die bezig zijn met experimenten rond intake en selectie voor de poort.

Het onderzoek bestaat uit een kwalitatief deel waarin de selectie- en intake-instrumenten van verschillende opleidingen in kaart gebracht worden en een kwantitatief deel waarin de studenten die deelnemen aan de selectie- en intakeprocedure gedurende een aantal jaren gevolgd worden. We onderzoeken daarbij of en in welke mate de uitkomsten van de selectie en intake een voorspellende waarde hebben t.a.v. het studiesucces en de geschiktheid voor het beroep en welke neveneffecten de selectie- en intakeprocedures hebben.

De onderzoeksresultaten worden in een jaarlijkse werkconferentie voorgelegd aan betrokkenen vanuit de opleidingen. Doel van deze conferentie is drieledig. Op de eerste plaats willen we de tussenresultaten van het onderzoek delen met opleidingen. Daarnaast willen we de betekenis van de tussenuitkomsten bespreken met vertegenwoordigers vanuit de opleidingen om zo meer zicht te krijgen op onderliggende mechanismen en belangrijke factoren in het selectie- en intakeproces. Tenslotte willen we met de conferentie  impulsen geven voor verder ontwikkeling van selectie- en intakeprocedures en –instrumenten binnen de opleidingen. Dit doen we onder meer door het uitnodigen van onderzoekers die met hetzelfde en aanverwante thema’s bezig zijn.

We nodigen iedereen die betrokken is bij selectie- en intake-procedures voor de lerarenopleidingen uit om samen verder te denken over deze selectie en intake. Met uw input hopen we meer grip te krijgen op de mechanismen die aan deze processen ten grondslag liggen.

De werkconferentie vindt plaats op donderdagmiddag 25 januari 2018 van 13:30 – 17:00 in het Kohnstammhuis van de Hogeschool van Amsterdam, Zaal 09A-10, Wibautstraat 2-4, Amsterdam.

Meer informatie & aanmelden

Meer informatie is te vinden op http://www.kohnstamminstituut.uva.nl/selectie_lero/index.html. U kunt u daar ook aanmelden voor de werkconferentie.

Namens het onderzoeksteam,
Henk Sligte en Marco Snoek

Gerelateerde berichten