PO
VO

Leraren en schoolleiders gaan bouwstenen voor curriculum ontwikkelen

In 2018 gaan leraren en schoolleiders – onder de naam Curriculum.nu – in ontwikkelteams aan de slag met het ontwerpen van bouwstenen voor een nieuw curriculum in het funderend onderwijs. De bouwstenen worden ontworpen voor 9 vakgebieden en beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen op deze gebieden; op basis hiervan zal het ministerie van OCW nieuwe kerndoelen en einddoelen formuleren. Na de zomer kunnen leraren en schoolleiders zich aanmelden voor deelname aan een ontwikkelteam. Dit schrijft staatssecretaris Dekker in een brief, waarin hij de Tweede Kamer informeert over het vervolg van de curriculumherziening po/vo.

Lees de Kamerbrief over vervolgproces curriculumherziening.

De Tweede Kamer debatteerde in april jl. over het plan van aanpak van de zogenaamde Coördinatiegroep* –  opgesteld in het kader van Onderwijs2032 – om via het instellen van de bovengenoemde ontwikkelteams tot een herziend curriculum te komen. Er werd toen een aantal moties aangenomen om dit plan aan te passen. Zo wilde de Kamer niet dat er ontwikkelteams zouden komen voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden, zou de vernieuwing van de algemeen vormende vakken in het vmbo op zo kort mogelijke termijn moeten starten en mochten deelgebieden als ‘Mens en Maatschappij’ en ‘Mens en Natuur’ alleen starten als het onderwijsveld daar om vroeg. Bovendien wilde de Kamer dat de vakverenigingen en het vervolgonderwijs een verantwoordelijke positie zouden krijgen.

Vrijwel alle vakverenigingen onderschrijven het belang dat het curriculum van hun vak of leergebied tegen het licht wordt gehouden. De positieve reactie van de vakverenigingen betekent dat er naast Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen en digitale geletterdheid en burgerschap, ook ontwikkelteams komen voor ‘Bewegen en Sport’, ‘Kunst en Cultuur’, ‘Mens en Maatschappij’ en ‘Mens en Natuur’, waar techniek onderdeel van wordt.

Na intensief overleg met alle vakverenigingen, Stichting Platforms VMBO en Platform TL, het vervolgonderwijs en lerarenopleidingen heeft de Coördinatiegroep het plan zodanig aangescherpt dat het tegemoet komt aan alle moties en kan de volgende fase van de curriculumherziening nu van start. Dit gebeurt onder de noemer Curriculum.nu. Dit traject is een vervolg op Onderwijs2032.

Verdere proces

De ontwikkelteams gaan in maart 2018 van start met het formuleren van de bouwstenen voor de verschillende vakgebieden. De teams komen vier keer bij elkaar in meerdaagse sessies. Hun ideeën worden in de praktijk getoetst bij diverse ontwikkelscholen in het land onder leraren, schoolleiders, bestuurders en leerlingen, maar ook bij lerarennetwerken, ouders, experts en het bedrijfsleven. Ervaringen en kennis worden gedeeld op de website curriculum.nu. Voor advies kunnen de ontwikkelteams terecht bij curriculumexperts.

Eind 2018 wordt de ontwikkeling van de bouwstenen afgerond. De Tweede Kamer zal hierover in debat gaan en tot besluitvorming komen. Het ministerie van OCW kan de bouwstenen vervolgens gebruiken om in 2019 tot nieuwe kerndoelen en eindtermen te komen.

Zie voor meer informatie over het proces de infographic.

Centrale rol voor leraren

Bij de herijking van het curriculum is de expertise van leraren essentieel. Zij krijgen daarom een belangrijke rol in de ontwikkelfase. Voor elk vakgebied komt er een ontwikkelteam waar circa 6 leraren uit het po, 6 leraren uit het vo en 2 schoolleiders (1 uit het po en 1 uit het vo) deel van uitmaken.

Meedenken over bouwstenen curriculum

De werving voor de ontwikkelteams en de ontwikkelscholen start na de zomervakantie. Heeft u interesse in deelname, dan kunt u zich vanaf half september aanmelden via de website curriculum.nu. Zowel de ontwikkelteams als de scholen ontvangen een vergoeding voor hun inzet.

* brede onderwijscoalitie bestaande uit de Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS, en Ouders & Onderwijs

Bron: website VO-raad

Gerelateerde berichten