Voortgangsrapportage Lerarenagenda naar Kamer

Vandaag is de voortgangsrapportage van de Lerarenagenda 2013-2020 naar de Tweede Kamer verstuurd. De rapportage gaat per agendapunt in op de ambities, de ontwikkelingen in het afgelopen jaar, een weging van de resultaten en de inzet de komende tijd.

Onder Agendapunt 5. Leraren, schoolleiders en schoolbesturen maken van scholen lerende organisaties wordt ingegaan op de intensivering van de samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen (p.43-45). Afgelopen maanden is vanuit DUO en het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen, waarbij (academisch) opleiden in de school een belangrijke casus vormde. In de voortgangsrapportage Lerarenagenda doet OCW op basis van het onderzoek drie voorstellen voor mogelijke vervolgacties. Uit het rapport:

“1. Het komende jaar willen we in samenwerking met leraren, scholen en lerarenopleidingen een actieplan uitwerken voor de structurele verankering en versterking van de samenwerking van scholen en opleidingen. We bezien hierbij gezamenlijk hoe meer scholen kunnen profiteren van de opgedane kennis en ervaring en op welke wijze de opleidingsscholen al dan niet als kenniscentrum in de regio kunnen functioneren.

2. In samenwerking met leraren, scholen en lerarenopleidingen willen we een inhoudelijke ontwikkelagenda opstellen. Het gaat hierbij in ieder geval om acties gericht op het beter begeleiden van studenten bij lesgeven en bij onderzoek, het beoordelen van de praktijkstage en het ontwikkelen van werkplekcurriculum.

3. Van september 2014 tot en met 2016 beoordeelt de NVAO de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen binnen de opleidingsscholen. Deze beoordeling19 richt zich zowel op de kwaliteit van de praktijkopleiding als op de intensiteit van de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen (po, vo en mbo). Met de NVAO gaan we vaststellen hoe we na deze periode de kwaliteit en effectiviteit van de praktijkopleiding laten beoordelen. Met NRO bespreken we welk onderzoeken in de komende periode worden uitgevoerd om nog meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van het leren in de praktijk en welke concrete interventies hierbij het beste resultaat opleveren het uitwerken van een actieplan voor de structurele verankering en versterking van de samenwerking van scholen en opleiden.”

Meer informatie
Voortgangsrapportage Lerarenagenda
Website Lerarenagenda
Rapport Samen Werken aan Onderwijs

Gerelateerde berichten